I. DEFINICJE:

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług lub Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Okres Rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 30 dni (nie miesiąc kalendarzowy), liczony od dnia zawarcia Umowy, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług.
 • Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych. Przelewy24
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie jaksender.pl
 • Sprzedawca – Agnieszka Jaksender, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRENER PERSONALNY AGNIESZKA JAKSENDER adres: ul. Akacjowa 1541-600 Świętochłowice NIP: 6272771246
 • Towary – rzeczy znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym np. poradniki.
 • Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług lub sprzedaż Towarów.
 • Usługi – usługi znajdujące się w sklepie w Sklepie Internetowym np. treningi personalne, konstatacje dietetyczne, suplementacje i treningowe, szkolenia
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, korzystająca z Usług.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
 • Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 • Usługa może zostać zrealizowania na rzecz Klienta lub innego wskazanego przez niego Użytkownika.
 • Upoważnienie osoby trzeciej (Użytkownika) do skorzystania z Usługi jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy osoba ta godzi się na skorzystanie z Usługi, akceptuje Regulamin i warunki Umowy. W razie upoważnienia osoby trzeciej do skorzystania z Usługi uprawnienia i obowiązki Klienta przewidziane w Regulaminie odnoszą się także do Użytkownika, w szczególności w zakresie kontaktu ze Sprzedawcą, ustalania terminów i miejsca treningów personalnych, zasadach zachowania w trakcie treningów.
 • Klient, o którym mowa w ust. 2 ponosi odpowiedzialność za działania Użytkownika, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedawcy i osób trzecich.
 • W imieniu Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania Umowę zawrzeć może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
 • Klient dokonuje zakupu Usługi lub Towaru dokonując bez Rejestracji.
 • W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

III. CENY I PŁATNOŚCI

 
 • Zakup Usług i Towarów następuje według cen przewidzianych wskazanych w Sklepie Internetowym w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 • Ceny Usług i Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym:a) stanowią ceny bruttob) podawane są w złotych polskich nie zawierają kosztów dostawy (w przypadku dostawy Towarów). Koszty dostawy Towarów ponosi Klient w wysokości wskazanej odrębnie w Sklepie Internetowym w zależności od wyboru wariantu dostawy przez Klienta.
 • Klient dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu elektronicznego za pośrednictwem Operatora Płatności.
 • Za zakupiony Towar Klient dokonuje płatności z góry, w chwili dokonywania zamówienia.
 • Za zakupioną Usługę Klient dokonuje płatności z góry, na zasadach wskazanych w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym.

IV. ZAMÓWIENIA

 
 • W celu złożenia zamówienia na określoną Usługę lub Towar, Klient wybiera opcję „Dodaj do koszyka” lub „Kup” w Sklepie Internetowym. 
 • Po przekazaniu Sprzedawcy zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę internetową Operatora Płatności, na której uiszcza opłatę za dany rodzaj Usługi lub Towaru, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie, regulaminie płatności cyklicznej i cennikiem dostępnym w Sklepie Internetowym.
 • Po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za wybrane Usługi lub Towary, Sprzedawca potwierdza niezwłocznie Klientowi fakt otrzymania zamówienia.
 • Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności powtarzalnych) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Umowa zostaje zawarta na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w specyfikacji Usługi wskazanej w Sklepie Internetowym. W razie wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem i specyfikacją w Sklepie Internetowym zastosowanie w tym zakresie ma specyfikacja.
 • Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

V. KORZYSTANIE Z USŁUG I TOWARÓW

 
 • Sprzedawca i Klient ustalają konkretne terminy i miejsca korzystania przez Użytkownika z Usług, które wymagają spotkania osobistego (np. trening personalny). 
 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w celu realizacji Usługi nie wymagającej osobistego spotkania (np. konsultacje dietetyczne lub treningowe) mailowo na adres a.jaksender@gmail.com
 • Użytkownik może bezpłatnie anulować ustalony termin spotkania osobistego w celu realizacji Usługi z wyprzedzeniem 24 godzin przed wybranym terminem. Anulowanie terminu następuję drogą telefoniczną, poprzez sms bądź wiadomość e-mail.
 • Odwołanie spotkania w celu realizacji Usługi niezgodnie z ust. 3 powyżej, skutkuje uznaniem, że spotkanie w celu realizacji Usługi zostało przeprowadzone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.
 • Nieprzeprowadzone treningi personalne w danym Okresie Rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane w kolejnych Okresach Rozliczeniowych. W przypadku niewykorzystania wszystkich treningów personalnych w trakcie trwania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta  (np. brak kontaktu ze Sprzedawcą, niemożność skontaktowania się z Klientem) strony mogą przedłużyć Umowę o 4 tygodnie w celu przeprowadzenia tychże treningów personalnych. Nieprzeprowadzenie treningów personalnych, w sytuacji o której mowa powyżej oraz nieprzedłużenie Umowy skutkuje uznaniem, że spotkanie w celu realizacji Usługi zostało przeprowadzone. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconej za Usługę kwoty.
 • W przypadku gdy Użytkownik spóźni się na ustalony ze Sprzedawcą termin spotkania w celu realizacji Usługi, czas trwania Usługi zostaje pomniejszony o czas spóźnienia Użytkownika.
 • Użytkownik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę przed realizacją Usługi o jakichkolwiek przeciwwskazaniach zdrowotnych. W odniesieniu do Usług stanowiących treningi personalne lub konsultacje treningowe w szczególności o przebytych chorobach, urazach, kontuzjach. W odniesieniu do Usług stanowiących konsultacje dietetyczne, ketogeniczne lub suplementacyjne w szczególności o alergiach i chorobach, na jakie cierpi Użytkownik.
 • Użytkownik zobowiązany jest:a) stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie, sportowa koszulka;b) przestrzegać regulaminu klubu sportowego, w którym ćwiczy ze Sprzedawcą;c) zakup karnetu/wejścia do klubu fitness, w którym odbywa się trening leży po stronie klienta ;d) posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
 • Jeżeli Usługa stanowi trening personalny zabronione jest korzystanie z Usług przez Użytkowników będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających.
 • Użytkownik, pragnący uzyskać założone cele treningowe, zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek Sprzedawcy. Jednocześnie podkreśla się, że z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz mnogość czynników wpływających na ich efekt (na które Sprzedawca nie ma wpływu), nie jest możliwe udzielenie gwarancji osiągnięcia przez Użytkownika zamierzonych celów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, zgodnie z własną wiedzą i doświadczeniem, aby Użytkownik osiągnął zamierzony cel, nie ponosi on jednak odpowiedzialności za jego nieosiągnięcie.
 • Towary stanowiące publikacje książkowe, e-booki, plany i rozpiski żywieniowe, suplementacyjne i treningowe stworzone przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta, jak również wszystkie materiały publikowane w Sklepie Internetowym, niezależnie od formy w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi (zwane dalej zbiorczo „Materiałami”).
 • Rozpowszechnianie Materiałów za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, czy dalsze odsprzedawanie, a także udostępnianie w Internecie i innych środkach publicznego przekazu, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jest zabronione.
 • Wyjątek stanowią tylko te Materiały, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści, pod warunkiem, że będą przestrzegane zalecenia podane razem z zezwoleniem.
 • Dopuszcza się kopiowanie Materiałów tylko na własny użytek, tj. w celach niekomercyjnych.
 • Osoby pragnące korzystać z Materiałów w celach komercyjnych, powinny zawrzeć ze Sprzedawcą pisemną umowę na wykorzystanie tych Materiałów oraz nabyć prawa licencyjne.
 • Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta (ze skutkiem natychmiastowym), przed upływem okresu ważności Usług w przypadku stwierdzenia działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego poprzez upublicznianie, nielegalne rozpowszechnianie, kopiowanie bez zezwolenia, odsprzedawanie i modyfikowanie chronionych prawami autorskimi Materiałów – po uprzednim wezwaniu Klienta drogą e-mailową do zaprzestania i ew. usunięcia skutków powyższych działań.
 • Wezwanie do zaniechania naruszeń jak i oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia Usług dla swej skuteczności wymagają przesłania Klientowi droga e-mailową, na podany przez niego w formularzu zamówienia, adres e-mailowy. Paragraf 6 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

 

VI. REKLAMACJE

 
 • Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych Towarów/Usług powinny być zgłoszone Sprzedawcy drogą e-mailową na adres: a.jaksender@gmail.com
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć swój adres e-mail oraz dokładnie opisać zaistniały problem.
 • Klient powinien zgłosić reklamację Usługi niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 • Sprzedawca nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 3.
 • W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 
 • Klient, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem listem poleconym na adres: ul. Akacjowa 1541-600 Świętochłowice, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.jaksender@gmail.com .
 • W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co świadczyły.
 • Prawo do odstąpienia przez Klienta od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, w sytuacji gdy:a) zamówiona Usługa została wykonania przez Sprzedawcę (zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta);b) zamawiane treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a dostarczane są Klientowi jedynie w formie elektronicznej za jego zgodą (zgodnie z Regulaminem) przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta).
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zwrot należności nie nastąpi lub nastąpi z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu lub z winy Operatora Płatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 • Treść Regulaminu dostępna jest w Sklepie Internetowym, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem Umowy.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Sklep Internetowy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 • Klient zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w Regulaminie.
 • Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze polubownej przed polubownym sądem konsumenckim lub przez właściwy miejscowo według zasad ogólnych postępowania cywilnego sąd powszechny.

Agnieszka Jaksender

+48 503 692 591

a.jaksender@gmail.com

Sprawdź: Regulamin, Polityka Prywatności. Konfiguracja i opieka nad stroną: Proper Media.